स्टाफ के सदस्य
क्र. नाम पद टेलीफोन मोबाइल ईमेल
1. Smt. Victoria Minz Under Secretary
2. Sh. Mahesh Assudani Section Officer 07552704134 9630616879
3. Sh. Vasant Deo Section Officer
4. Sh. Shyam Lal Meena Account Officer 07552704162 9999570877
5. Sh. Dushyant Sharma Senior Accountant 07552704162 9999570877
6. Sh.Praveen Katolkar Personal Assistant 07552704107 9424410360
7. Sh. Ram Bahadur Kushwaha Junior Accountant 07552704109 9826738370
8. Sh. Vijay Vyas Comp. Optr.Gr. II 07552704102 9425372282
9. Sh. Durgesh Satankar Comp. Optr.Gr. II 07552704139 9826521553
10. Sh. Vinod Kumar Soni Comp. Optr.Gr. II 07552704164 9424413801
11. Sh. J.M.Wallace Comp. Optr.Gr. II 07552704147 9630066777
12. Sh. Jivan B.Koli Comp. Optr.Gr. II 0 7552704135 8109242886
13. Mrs. Manisha Katolkar Stenographer Gr.II 07552704129 9407278737
14. Sh. K.L.V.S.V.C.Rao Comp.Optr.Gr.III 07552704109 9754560878
15. Sh. Akhilesh Kashiv Comp.Optr.Gr.III 07552704128 9669220172
16. Smt. Sangeeta Sortey Comp.Optr.Gr.III 07552704137 9425392964
17. Smt. Sunita Koli Comp.Optr.Gr.III 07552704143 9827738562
18. Smt. Mamta Varshney U.D.C 07552704142 9617789239
19. Ms. Rajani Balwani U.D.C 07552704102 9039788457
20. Smt. Mamta Srivastava EPABX Operator 07552704125 9926884407
21. Sh. Shyam Basu L.D.C. 07552704112 0755-2704112
22. Ms. Aparna Vyas Library Clerk 07552704141 9406542446
23. Sh. Bhola Prasad L.D.C 07552704133 9179110545
24. Sh. Naveen Kumar L.D.C
25. Sh. Vijay Katole Driver 07552704112 09424407580
26. Sh. Babulal Malviya Driver 07552704102 8109215423
27. Sh. Sandip Chanda Gestetner Optr. 07552704112 9993323481
28. Sh. Subodh Undirwade MTS 07552704122 0755-2704122
29. Sh. G.Sunder Nath MTS 07552704112 0755-2704112
30. Sh. Kamlesh Ahirwar MTS 07552704102 0755-2704102
31. Smt. D. Vimala Muthuraj MTS 07552704141 0755-2704141