Project Staff
Sn नाम पद ईमेल मोबाइल (+91)
1. Shri Mahendra Kumar Thakur JPF mkthakur87@gmail.com 6260664721
2. Shri Manoj Mishra JPF mrjms21@gmail.com 7977636214
3. Shri Surendra K. Badkur DTP Operator surendrakumar2048@gmail.com 8770979342
4. Shri Sudheer Kumar Arya Computer Programmer aryan.sudheer88@gmail.com 9630340432
5. Ms Vidhyashri Panchore JPF vidhyapanchore.vip@gmail.com 7089066998
6. Shri Vikash Kumar Kogey Graphics Artist vktomjerry@gmail.com 9993953913
7. Shri Vijendra Borban DTP Operator vborban@gmail.com 9584294147